top of page
synagoge_gr (1).jpg

ANBI

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLINGEN

Stichting Folkingestraat Synagoge is door de belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daardoor kunt u tegen zeer gunstige fiscale voorwaarden doneren of een legaat nalaten.

 

Uw donatie is zeer welkom!

 

IBAN nummer:

NL17 ABNA0 616868553

Fiscaal nummer:

NL006158080B01

 

Zie ook www.anbi.nl

Logo-ANBI.png

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het levend houden van het Joods erfgoed in het noorden van Nederland en in de stad Groningen en de provincie Groningen in het bijzonder, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

het bijeenbrengen en besteden van gelden ten behoeve van het museaal gebruik van het gebouw aan de Folkingestraat 60 te Groningen (Synagoge) om zo de herinnering aan de Joodse gemeenschap in de stad Groningen en ommelanden levend te houden; het bevorderen en faciliteren van een gepast cultureel gebruik van het gebouw aan de Folkingestraat 60 te Groningen (Synagoge), alsmede het aan de Stichting Oude Groninger Kerken (of haar rechtsopvolger(s)) toebehorende gedeelte van het gebouw aan Nieuwstad 28 te Groningen (Rabbinaatshuis); het aan de Nederlands-Israëlitische Gemeente te Groningen ter beschikking stellen van (een gedeelte van) het gebouw aan de Folkingestraat 60 te Groningen als Synagoge tegen een door het Bestuur nader te bepalen vergoeding; het inrichten en houden dan wel doen inrichten en doen houden door derden van exposities, muziekuitvoeringen, lezingen en andere culturele activiteiten in het niet voor de eredienst in gebruik zijnde gedeelte van het gebouw aan de Folkingestraat 60 te Groningen, met dien verstande dat deze activiteiten zich dienen te verdragen met het karakter van het gebouw; het uitvoeren van educatieve programma's onder meer in de vorm van workshops, lezingen en rondleidingen; het aangaan van (internationale) samenwerkingsverbanden; alle andere wettige middelen.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

 

Bestuurssamenstelling:

  • René Grünewald, voorzitter

  • Bettie Jongejan, secretaris

  • Jan Dijksterhuis, penningmeester

  • Claudine Booij

  • Bert Jan Flim, lid

  • Ilana Malingré, lid

  • Yolanda van Calker, lid

 

Vergoedingen
Aan de bestuurders wordt geen beloning toegekend.

 

Jaarverslagen en jaarplannen

Jaarplan 2020

Jaarrekening 2020

Jaarverslag 2020

Jaarplan 2021

Jaarverslag 2021

Jaarplan 2022

Jaarrekening 2021

Synagoge-G2K-© Marleen Annema-WEB-4821.jpg
bottom of page